Bayangan

Pages

MASALAH-MASALAH YANG DIALAMI SEKTOR PERUMAHAN

PART 2

Analisis Birokrasi Peringkat Perlaksanaan Projek

Proses yang terlibat diperingkat perlaksanaan/pembinaan

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172); Bahagian IV menyebut bahawa tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PBT.  Apa juga pelan dan penentuan yang dikehendaki oleh akta ini. Tiada satu pelan untuk mendirikan sesebuah bangunan boleh diluluskan
Iaitu jika bangunan itu hendak didirikan di atas sesuatu tempat yang bersempadanan dengan sesebuah jalan baru yang dijalankan sehingga pelan jalan baru itu telah diluluskan oleh PBT di bawah peruntukan akta ini. Setelah membuat deposit yang dikehendaki di bawah peruntukan Seksyen 18 atau melainkan jika pelan bangunan itu dikecualikan daripada peruntukan Seksyen 17(1) oleh Pihak Berkuasa Negeri dan sebelum dipatuhi apa-apa syarat lain yang difikirkan perlu dikenakan oleh PBT.
Pelan bangunan mempunyai peranan yang hampir sama dengan kebenaran merancang. Walau bagaimanapun, pelan bangunan memberi penekanan pada bahagian Teknikal. Jabatan Bangunan bertanggungjawab terhadap pembangunan membina bangunan baru atau tambahan. Terdapat lima borang yang perlu dihantar bagi memperoleh kelulusan iaitu borang A, borang perakuan pelan-pelan bangunan dan infrastruktur. Borang ini diserahkan semasa permohonan kebenaran merancang. Borang B pula ialah  borang notis yang memulakan atau penyambungan semula kerja bangunan. Borang B diserahkan semasa kerja dimulakan. Borang C ialah borang notis siap rancang tanda. Borang C digunakan untuk penyemakan selepas selesai.Borang D ialah borang notis setiap tapak dan adalah untuk kegunaan jurutera. Borang E ialah borang permohonan bagi pengeluaran sijil kelayakan bagi menduduki bangunan. Borang E digunakan oleh jabatan  yang terlibat dalam peperiksaan syarat bangunan.
Pihak berkuasa akan menyemak kesemua borang tersebut sama ada telah dilengkapkan atau tidak sebelum diluluskan. Antara dokumen penting yang perlu disertakan bersama semasa permohonan adalah seperti berikut iaitu perjanjuan pembelian tanah atau dokumen pemilikan sah tanah, resit cukai , dan bilangan set pelan yang mencukupi bagi jenis pembangunan yang dipohon. Permohonan disemak untuk memastikan ia memnuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Borang-borang tersebut akan dihantar ke jabatan-jabatan teknikal secara berperingkat. Kelulusan pelan bangunan akan dikelaskan selepas semua prosedur jabatan-jabatan teknikal dipenuhi. Piak berkuasa akan mempertimbangkan projek pembangunan dari segi ruang letak kereta, tingkat bangunan, saiz bilik, jalan raya, system perparitan, kemudhan infrastruktur, keluasan kaki lima dan sebagainya.
Bagi projek pembangunn milik kerajaan, permohonan pelan bangunan diserahkan kepada Kerajaan Negeri untuk diluluskan. Selepas memperoleh kelulusan permohonan tersebut, permohonan akan dikembalikan kepada PBT  untuk tujuan pertimbangan aspek teknikal. Kerajaan Negeri akan hanya meluluskan secara prinsip dan segala soal teknikal masih diuruskan oleh PBT. Lazimnya permohonan projek pembangunan kerajaan tidak mendatangkan masalah kerana p[ihak yang merancang projek pembangunan tersebut merupakan ahli-ahli profesional dalam bidang berkenaan yang terdpat di jabatan terlibat.
Jabatan Bangunan memainkan peranan yang penting untuk memastika kerja pembinaan projek dilaksanakan berdasarkan spesifikasi kerja atau komponen kerja yang telah diluluskan oleh jabatan-jabatan teknikal. Sekiranya terdapat sebarang penyelewengan, jabatan bangunan akan member nasihat dan jika pemaju enggan mengikut nasihat jabatan, maka jabatan mempunyai kuasa untuk meghentikan projek pemajuan tersebut walapun projek itu telah siap. Semua kos kerugian akan ditanggung oleh pihak pemaju sendiri. Setelah projek siap dibina serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan, pemaju projek boleh mendapatkan sijil kelayakan (CF) yang dikeluarkan oelh PBT. Sekiranya pemaju menyerahkan kunci kepada pemilik rumah sebelum memperoelh CF, PBT boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pemaju jika perkara tersebut berlaku. Setelah CF diperoleh, kerja penyeleggaraan infrastruktur seperti pengangkutan sampah sarap, pembersihan jalan raya, pmotongan rumput, dan seagainya akan dilakukan oleh pihak PBT berkenaan.

Perhubungan pemaju dengan pihak berkuasa tempatan (PBT )

Pada peringkat pelaksanaan, pihak berkuasa tempatan juga memainkan peranan yang penting untuk melaksanakan projek yang telah dirancang dijayakan dengan sepenuhnya. Secara ringkas, output utama setiap peringkat proses penyediaan Rancangan Tempatan adalah seperti berikut iaitu peringkat peretama merupakan analisis kajian keadaan semasa. Di peringkat ini hasil penemuan kawasan kajian akan dibentangkan dan penemuan ini merupakan asas kepada proses pembentukan pelan cadangan.
Peringkat ke dua pula ialah, pembentukan strategi pembangunan.  Segala dasar-dasar dan garis panduan yang ditetapkan contohnya seperti Rancangan Struktur, kerajaan Negeri atau objektif Rancangan Tempatan. Bagi kawasan ini, akan diterjemahkan sebagai asas pembentukan strategi pembangunan dan guna tanah. Peringkat ke tiga ialah pembentukan peta cadangan. Peringkat ini segala strategi pembangunan akan diterjemahkan ke dalam peta cadangan iaitu cadangan pelan pengezonan dan cadangan pembangunan.
Peringkat ke empat ialah kawalan pembangunan. Bahagian ini akan memperincikan garis panduan bagi tujuan kawalan pembangunan yang berkaitan dengan kebenaran merancang, had ketinggian bangunan, nisbah plot dan ketumpatan pembangunan yang dibenarkan, insentif pembangunan, kawasan ‘plinth’, jarak anjakan banguna.
Peringkat ke lima merupakan cadangan fasa pembangunan dan cadangan kewangan. Bahagian ini menyenaraikan projek-projek pembangunan, program-program pembangunan, jadual keutamaan pelaksanaan dan juga senarai agensi pelaksana kepada projek cadangan.
Peringkat terakhir ialah peringkat ke enam iaitu pengenalpastian kawasan pembangunan. Rancangan tempatan juga mengenalpasti kawasan-kawasan tindakan yang memerlukan tindakan pembangunan yang segera. PBT akan mengeluarkan kelulusan projek yang di hantar oleh pihak pemaju dan seterusnya pihak majlis perbandaran akan melihat samada kesesuaian projek tersebut dengan kawasan yang dirancang. Apabila ia telah diluluskan majlis perbandaran akan menghantar balik surat kelulusan tersebut kepada pemaju dan kemudian pemaju akan mula melaksanakan projek yang dirancang.
           
Perhubungan pemaju dengan jabatan-jabatan teknikal

Pada peringkat ini jabatan teknikal memainkan peranan yang sangat penting terutamanya pihak tenaga nasional berhad (TNB), jabatan bekalan air (JBA), jabatan bomba, jabatan keselamatan dan kesihatan dan sebagainya. Contohnya Tenaga Nasional Berhad (TNB) memainkan peranan untuk menyediakan tiang elektrik,  pencawang dan penyelenggaraan wayar-wayar elektrik adalah mencukupi. Manakala pihak keselamatan dan kesihatan pula berperanan untuk menjaga dan memeriksa keselamatan pekerja samada pekerja tersebut membuat pemeriksaan kesihatan dan bebas daripada penyakit selain itu jabatan kesihatan juga akan memantau tapak kawasan pembinaan sama ada bersih atau tidak contohnya tiada kawasan air yang bertakung.
Manakala pihak jabatan imegresen pula memantau pekerja-pekerja pembinaan sama ada mempunyai permit kerja atau dak, kesihatan pekerja sama ada para pekerja-pekerja ini mematuhi peraturan dan piawaian keselamatan di dalam ISO 9001 contohnya para pekerja diwajibkan untuk memakai topi keselamatan di tapak pembinaan,para pekerja juga diwajibkan memakai kasut boot keselamatan atau safety boot,memakai tali pinggang keselamatan apabila berada melakukan kerja di tempat yang tinggi.
Manakala inspektor bangunan pula bertanggungjawab untuk melihat struktur bangunan samada menggunakan bahan mengikut piawaian yang ditetapkan  berkualiti dan sebagainya.Contohnya syiling bangunan mestilah tidak mempunyai ruang udara,ia mestilah di plaster simen sepenuhnya. Selain itu rumah berkembar mestilah mempunyai ruang jarak diantara satu sama lain iaitu berukuran 19 inci.Sebarang perubahan yang dilakukan kepada perubahan rumah hendaklah dimohon kepada pihak PBT terlebih dahulu.PBT mempunyai kuasa untuk merobohkan rumah jika didapati tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Selain itu jabatan bekalan air perlu memastikan setiap paip yang dibekalkan diluluskan oleh pihak SIRIM dan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan agar masalah saliran seperti banjir tidak akan berlaku di kemudian hari.Contoh batang paip mestilah mengikut ukuran yang ditetapkan,mempunyai kawasan takungan air dan lain-lain lagi.

Perhubungan pemaju dengan kumpulan professional

Dalam pelaksanaan projek, pihak pemaju juga perlu menyerahkan pelan tapak projek kepada pihak jabatan teknikal  untuk melakukan kerja-kerja pemasangan paip,kabel dan sebagainya.Contohnya pihak TNB akan memasang kabel dan tiang elektrik,pihak telekom memasang wayar tatu kabel telefon dan jabatan air pula akan melakukan kerja-kerja pemasang paip.Selain itu perlaksanaan projek pembangunan hartanah juga memerlukan pakar perunding untuk memastikan perancangan yang dibuat oleh mereka berjalan dengan lancar. Peranan pakar perunding pada tahap ini mesti memastikan projek yang dilaksanakan seperti pembinaan pasaraya memerlukan kawasan tempat letak kereta yang mencukupi,pelan meratakan tanah,.bekalan paip air, mengesahkan kenderaan berat sebanyak 25 tan seperti kereta bomba dapat melalui kawasan tersebut dan berapa ramai orang yang melaluinya.

            Permasalahan yang di hadapi semasa pelaksanaan projek

Pada peringkat pelaksanaan, tidak terdapat banyak masalah yang dihadapi tetapi hanya satu dua perkara kecil sahaja yang berlaku dan masalah ini biasanya dapat diatasi dengan baik dan secara perundingan. Masalah yang dihadapi biasanya berlaku dengan pihak teknikal terutamanya Jabatan Bomba dan Jabatan Tenaga Nasional Berhad (TNB). Banyak syarat yang perlu diuruskan untuk berurusan dengan pihak bomba seperti pemasangan pili bomba memerlukan kedalaman sebanyak 18inci untuk memastikan tekanan air dapat dinaikkan.  Masalah-masalah tersebut yang berlaku perlu diatasi semasa peringkat perlaksanaan ini, supaya projek dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.

Analisis Birokrasi peringkat penyerahan projek


Proses yang terlibat diperingkat penyiapan/penyerahan projek

Selepas melalui peringkat perancangan dan perlaksanaan, pemaju terlibat kepada peringkat penyiapan projek ataupun penyerahan projek. Di peringkat ini, pelbagai usahasama tetap dijalankan dengan badan-badan yang berkaitan. Antara badan yang terlibat adalah Kementerian perumahan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, Unit Perlesenan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, dan sebagainya.
Pada peringkat penyerahan ini, proses-proses penyiapan adalah rumit dan sukar sekiranya terdapat banyak masalah-masalah dihadapi sepanjang projek tersebut diperingkat perancangan atau perlaksanaan. Penyerahan projek akan melalui saringan-saringan tertentu untuk memastikan mutu dan kualiti bangunan yang bakal dibina adalah kukuh dan selamat dari segi keselamatan serta lancar dari segi kemudahan asas dan saluran airnya.
     
Perhubungan pemaju dengan PBT

Terdapat pelbagai rangkaian perhubungan Antara pemaju dengan Pihak Berkuasa Tempatan. Ianya seperti perhubungan dengan Kerajaan Negeri, Pejabat Tanah, Majlis Perbandaran, Jabatan-jabatan Kerajaan yang berkaitan, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.
Pemaju terpaksa melaporkan setiap projek yang ingin dilaksanakan kepada Kementerian Perumahan. Urusan-urusan adalah melibatkan Kementerian Perumahan sekiranya sesuatu projek ingin dibina dan diluluskan. Projek-projek yang ingin dibina perlulah mengikut prosedur dan piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Terdapat dua aspek diperingkat penyerahan. Pertama, pemaju, perlu mendapatkan lesen terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan lesen, pihak pemaju terpaksa menunggu selama tiga tahun untuk mendapatkan kelulusan. Syarikat pemaju membayar RM1500 untuk mendapatkan sesuatu lesen atau kebenaran untuk menjalankan sesuatu projek. Syarikat juga terpaksa mengeluarkan belanja sebanyak RM500 untuk menjual dan mengiklankan bangunan-bangunan yang dibina. Contohnya pengiklanan  rumah, rumah kedai, dan sebagainya yang hendak dijual.
Kedua, pemaju perlu mendaftarkan setiap projek kepada CIDB iaitu Lembaga Pembangunan Industri Perumahan Malaysia.Kadar  25% perlu dibayar kepada CIDB sebagai liabiliti. Kemudian, pihak pemaju bolehlah mengambil subkontraktor untuk melaksanakan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian keselamatan dan kesihatan, bahagian yang menguruskan sistem saluran, bahagian yang menguruskan kebersihan, keindahan dan banyak lagi. Pendaftaran adalah bertujuan untuk memastikan pembinaan sesuatu projek adalah mengikut peraturan atau sebaliknya.

            Perhubungan pemaju dengan jabatan-jabatan teknikal

Sebelum diserahkan kepada pembeli, setiap bangunan yang telah dibina perlulah mendapat mendapat surat sokongan dari pihak tertentu bagi membolehkan rumah atau mana-mana bangunan yang telah siap dibina selamat dan boleh diduduki. Pada peringkat ini, beberapa orang building inspektor daripada unit pemeriksaan  tahap keselamatan bangunan akan datang untuk membuat pemeriksaan sepenuhnya ke atas setiap bangunan yang telah siap dan sedia untuk dijual. Setelah lulus, pemeriksa akan mengeluarkan surat sokongan sebagai tanda bangunan layak diduduki.

Perhubungan pemaju dengan kumpulan professional

Dari aspek perhubungan dengan kumpulan profesional pula, peringkat penyerahan akan melibatkan syarikat guaman. Perjanjian jual beli rumah yang ditandatangani diantara pemaju dan pembeli akan disahkan oleh syarkat guaman dan seorang peguam akan dilantik sebagai saksi. Syarikat guaman akan dirujuk sekiranya timbul masalah yang berkaitan dengan pembayaran rumah ataupun tuntutan gantirugi yang berkaitan dengan perlanggaran syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani bersama.

MASALAH-MASALAH YANG DIALAMI SEKTOR PERUMAHAN

PART 1 
MASALAH-MASALAH LAIN YANG DIALAMI SEKTOR PERUMAHAN

Analisis Birokrasi peringkat perancangan projek

Pembangunan sesuatu projek perumahan melibatkan beberapa peringkat tertentu iaitu peringkat pertama mendapatkan kelulusan Kebenaran Merancang. Apabila syarikat ingin membangunkan sesuatu projek, mereka mengemukakan permohonan kebenaran merancang kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan.Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan, badan ini bertanggungjawab mempertimbangkan sebarang kelulusan permohonan guna tanah bagi kawasan di bidang kuasanya.
Di bawah Akta 172, permohonan kebenaran merancang adalah meliputi keperluan kepada kelulusan aspek-aspek berikut iaitu permohonan Tukar Syarat Tanah, permohonan Pecah Sempadan, permohonan Cantuman Tanah dan permohonan serah dan benar-balik/beri milikan semula. Akta 172 memperuntukkan bahawa hak milik tanah berkenaan perlu diperoleh sebelum memulakan sesuatu projek pembangunan. Ini bermaksud, pemaju perlu menunggu proses penukaran iaitu dari  hak milik tanah kepada hak milik pemaju selesai dilakukan di Pejabat Tanah. Sekiranya pemaju  tidak mematuhi syarat ini, pihak PBT berhak untuk mengarahkan syarikatnya agar menghentikan projek tersebut dan syarikat boleh didakwa di mahkamah.
Menurut Seksyen 19, Akta 172, sebelum sesuatu pemajuan boleh dimulakan, syarikat perlu memperoleh kebenaran merancang daripada PBT di mana lokasi projek yang hendak dimajukan itu berada. Kebenaran merancang yang diberikan kepada pemaju di bawah Seksyen 22 membolehkannya menjalankan sesuatu pemajuan mengikut pelan dan syarat yang dikenakan didalamnya. Syarat tersebut menentukan bentuk cadangan penjajaran, kelebaran dan aras jalan, lorong belakang, garisan bangunan, saiz unit, nisbah plot, kesesuaian potongan dan tambahan tanah, peruntukan perparitan dan pembentungan, peruntukan kawasan lapang rekreasi, pusat komuniti, sekolah dan lain-lain keperluan seperti yang disyaratkan dalam piawaian perancangan oleh JPBD.
Dalam memproses permohonan kebenaran merancang, beberapa tindakan perlu dilalui oleh pemaju sebelum pihak PBT dapat mengeluarkan surat sokongan yang membolehkan permohonan tersebut dikemukakan ke Pejabat Tanah Daerah dan seterusnya dipanjangkan ke Pejabat Tanah dan Galian untuk dibentangkan dalam mesyuarat EXCO. Selepas proses kerja merancang, senarai semakan perlu disediakan untuk tujuan melicinkan proses pertimbangan kelulusan. Diperingkat pertimbangan permohonan kebenaran merancang, terdapat beberapa akta berkaitan yang diguna pakai. Antaranya ialah akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A 933), dan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan
Manakala, dasar-dasar dan garis panduan yang digubal oleh pihak majlis ialah melalui perhubungan pemaju dengan PBT iaitu pada peringkat awal pembangunan, pemaju mesti melalui perunding yang dilantik untuk mendapatkan kelulusan perancangan (Planning permission) daripada pihak bekuasa tempatan (PBT) bagi pemaju/pemilik. Di peringkat ini, jururancang mengemukakan pelan tapak dan susun atur kepada PBT untuk mendapatkan kelulusan perancangan sebelum kelulusan pemajuan diberikan. Kelulusan ini mengandungi kengkangan atau syarat pembangunan oleh PBT yang telah ditetapkan untuk cadangan projek pembangunan itu.
Peringkat seterusnya, arkitek iaitu merupakan pakar perunding kepada pemaju akan mengemukakan pelan-pelan  perancangan ke PBT untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan (Building Plans). Setelah kelulusan pelan-pelan bangunan diperoleh, barulah tahap pengeluaran tender dilakukan. 
Sekiranya sesuatu projek yang dijalankan itu adalah projek mega, pelan perancangan tersebut akan dihantar kepada Kerajaan Negeri. Ini adalah untuk mendapatkan kelulusan supaya setiap projek yang dirancang  boleh dilaksanakan. Peringkat terakhir kawalan pembangunan ialah pemberian sijil menduduki pembangunan. Pemeriksaan  akan dilakukan oleh pemeriksa bangunan (building inspector) yang mewakili PBT. Setelah disahkan selamat barulah Sijil Menduduki Bangunan (OC) dikeluarkan. Setiap peringkat dalam kawalan pembangunan memakan masa yang lama. Di mana dalam sesetengah kes proses untuk mendapat kelulusan perancangan mengambil masa sehingga bertahun-tahun.

Perhubungan pemaju dengan jabatan-jabatan teknikal

Jabatan-jabatan teknikal memainkan peranan yang penting dalam proses perancangan untuk memastikan setiap pembangunan yang akan dijalankan dapat dibangunkan tanpa sebarang masalah. Antara jabatan-jabatan teknikal yang terlibat adalah Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bekalan Air (JBA),  Jabatan Bomba, Tenaga Nasional Berhad (TNB), SIRIM dan lain-lain jabatan yang berkaitan ialah perhubungan pemaju dengan kumpulan professional

Reka bentuk

Perhubungan pemaju dengan kumpulan profesional, hubungan mereka adalah dari sudut mereka bentuk plan bangunan. Mereka akan berbincang mengenai reka bentuk bangunan yang diinginkan dan menentukan sama ada ia menepati konsep dan matlamat projek mereka.Selain arkitek pihak lain yang turut membantu arkitek ialah pakar bahagian-bahagian dalam perancangan perancangan tertentu seperti  kumpulan perancang, jurutera-jurutera awam, struktur,mekanikal dan elektrikal.

Pengeluaran tender

Pada tahap ini juruukur bahan terlibat dalam membuat anggaran, memberi nasihat kos serta menasihati pemaju atau pemilik dalam pemilihan kontraktor yang akan melaksanakan kerja pembinaan di tapak kelak. Bagi pemilik atau pemaju, penganggaran kos tender dianggap proses teknikal manakala penentuan harga tender dianggap sebagai proses pengurusan dalam membuat keputusan/pilihan. Dari segi modal, Syarikat berurusan dengan pihak bank. Contohnya, Syarikat meletakkan harga saham sebanyak RM 3 juta, dan mencagarkan tanah. Apabila rumah yang dibina sudah dijual, duit bertambah, syarikat akan membuat yang lain pula. Ini bermaksud pusingan modal antara syarikat dan pihak bank.

 Permasalahan yang dihadapi diperingkat perancangan

Terdapat pelbagai proses yang rumit dan undang-undang yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan kelulusan pembangunan. Masalah ini menjadi penghalang utama kepada pemaju sebagai pelabur pembangunan hartanah untuk menyiapkan sesuatu projek pembangunan terutamanya di dalam konstrain pembiayaan yang terhad.(kos pembiayaan projek jika pemaju menggunakan dana luar) dan masa yang singkat.
Peringkat-peringkat dalam kawalan bangunan ini mempunyai skop yang terlalu luas dan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam pemberian kelulusan dan memberikan implikasi kewangan yang sukar dikawal dan dijangkakan oleh pemaju kerana jangka masa kelulusan adalah terletak di tangan pihak berkuasa tempatan. Dalam setengah kes sesuatu projek terpaksa ditangguhkan dan diberhentikan kerana kelulusan diberikan oleh pihak berkuasa pada ketika keadaan pasaran yang tidak menentu ataupun pada ketika kengkangan berlaku dalam sistem kewangan Negara.
Oleh yang demikian, mekanisme kelulusan projek oleh PBT perlu meneliti dan mengambil kira implikasi dan risiko pelaburan yang terpaksa ditanggung oleh pemaju atau pelabur kesan dari[ada kelewatan pemberian kelulusan cadangan pembangunan projek hartanah pada peringkat perancangan, tidak banyak masalah yang timbul. Hanya terdapat beberapa masalah-masalah kecil. Masalah-masalah tersebut adalah seperti isi kandungan plan, didalamnya terpaksa menerangkan dan menjelaskan satu persatu secara terperinci. Contohnya, besi. Untuk memilih besi, Syarikat terpaksa menerangkan jenis besi, dan sebagainya berkenaan besi yang akan digunapakai dalam proses pembinaan projek.
Dari sudut pembinaan infrastruktur seperti jalan raya, dalam plan terpaksa menerangkan bahawa jalan mesti dibuat 22kaki/20 kaki, jalan besar adalah 40kaki, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dari sudut plan bomba, Syarikat terpaksa menunggu kelulusan dari pihak bomba pula. Contohnya perletakan Fire Drill. 

ISU DAN MASALAH PERUMAHAN DI MALAYSIA


ISU DAN MASALAH PERUMAHAN DI MALAYSIA

KUALITI RUMAH

Isu kualiti rumah sejak-sejak akhir ini sangat hangat diperkatakan di media.  Walaupun di dalam perjanjian jual beli diselitkan tempoh beberapa bulan untuk pembeli membuat aduan mengenai kecacatan rumah yang dibeli, namun ianya masih tidak dapat menjamin akan tidak berlakunya masalah terhadap rumah yang dibeli. Sebagai contoh isu perumahan di Pulau Pinang yang mana isu seperti rumah yang tidak sesuai diduduki merupakan salah satu contoh terbaik bagi menjelaskan masalah berkaitan kualiti rumah.  Kualiti pula berkait rapat dengan kos yang mana ianya melibatkan perancangan pemilihan bahan binaan serta penyelenggaraan bagi menjamin mutu sesebuah rumah.  Namun, isu seperti dinding retak,  kebocoran paip saliran kumbahan serta lain-lain masalah ini terus berlaku disebabkan masalah yang berpunca dari kelalaian pihak tertentu. 

Kebiasaannya  kerosakan yang berlaku akan diperbaiki pada tahap yang minimum ataupun pada kadar yang tidak memuaskan sehinggalah  tempoh  membuat aduan tersebut  berakhir,  maka pemilik rumah terpaksa mengeluarkan belanja sendiri.  Bagi memastikan setiap pemaju bertanggungjawab ke atas rumah yang disiapkan,  setiap pembeli pastinya mahu cadangan  atau aduan mereka dimasukkan ke dalam Akta Pemaju  Perumahan  supaya  pemaju  yang ingkar boleh dihukum atau dikenakan penalti. Hanya dengan cara ini, setiap pemaju akan berhati-hati kerana tempoh bagi mereka menjaga kebajikan  pembeli  rumah  akan menjadi  lebih panjang.  Selain itu juga, usaha menangani masalah seperti ini juga telah mendapat kerjasama dari Jabatan Perumahan Negara dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Industri (CIDB) Malaysia yang mana telah dilancarkan Program Kerosakan Sifar Dalam Pembinaan Rumah sejak 7 Oktober 1999(http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2005/1JSB/PPart%201/NOORAZLINASX048928AWJ04D03TT1.doc ).  Isu kualiti rumah ini seharusnya dipandang serius kerana rumah merupakan tempat bagi kita untuk berlindung dari segala ancaman, namun sekiranya rumah itu sendiri menjadi ancaman kepada penghuninya, maka ianya boleh diklasifikasikan sebagai tidak selamat untuk didiami. 

PERUMAHAN TERBENGKALAI

Masalah perumahan terbengkalai ini juga berpunca daripada kelemahan sistem pembangunan projek perumahan yang sedia ada, kelemahan undang-undang dan kelesuan penguat kuasaan di pihak kementerian, badan penguatkuasa tempatan dan negeri, agensi-agensi teknikal dan pihak perancang.  Pokoknya, segala permasalahan itu adalah disebabkan kurangnya azam politik bagi melaksanakan pembaharuan dalam sistem pembinaan projek perumahan secara signifikan dan radikal walaupun permasalahan tersebut telah wujud sejak 1983.  Masalah rumah terbengkalai ini juga memberi impak yang besar kepada pembeli terutamanya.  Kebanyakan daripada pembeli telah membuat pinjaman untuk membeli rumah tersebut namun ianya gagal diduduki selepas beberapa tahun menunggu.  Bayaran bagi pinjaman itu juga perlu dibayar setiap bulan namun rumah yang dijanjikan tidak dapat diduduki dan ianya sekaligus merugikan pihak pembeli. 
Dalam mengatasi masalah seperti ini juga, perlaksanaan konsep win-win perlu dilaksanakan bagi menangani masalah perumahan terbengkalai.  Konsep win-win ini boleh didefinisikan sebagai suatu badan koperasi atau usahasama murni pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli rumah.  Ianya juga berkaitan dengan konsep bina dan jual yang dilakukan bagi mencari jalan tengah yang menguntungkan pihak pembeli dan pemaju.  Bagi permasalahan seperti ini, Malaysia boleh mencontohi beberapa negara yang mengamalkan sistem bina dan jual.  Sistem bina dan jual contohnya, dilaksanakan di Singapura dan di New South Wales, Australia. Di Singapura, sistem pembinaan ini dipacu oleh Lembaga Perumahan dan Pembangunan Singapura (HDB) di bawah kawalan Kementerian Pembangunan Nasional.  Mencontohi Singapura, kata beliau kerajaan perlu mensyaratkan hanya satu badan kerajaan yang mempunyai dana mencukupi sahaja dibenarkan melaksanakan projek perumahan di seluruh negara.  Badan kerajaan itu akan melaksanakan projek perumahan secara bina dan jual seperti yang dilaksanakan oleh HDB di Singapura (http://nuarrualhilal.wordpress.com/2009/02/10/rencana-utama-kosmo-3-haribulan-november-2008-bina-dulu-baru-jual/ ) .


MASALAH SETINGGAN

Masalah setinggan amat berkait rapat dengan urbanisasi di sesuatu kawasan itu. Urbanisasi secara ringkasnya merujuk kepada satu proses dalam mengubah sesuatu kawasan menjadi bandar. Dalam erti kata lain, urbanisasi ialah proses penumpuan penduduk di sesuatu kawasan di mana proses ini berlaku secara berterusan selari dengan kemajuan ekonomi yang melibatkan sektor industri dan perdagangan. Urbanisasi juga merujuk kepada perubahan guna tanah untuk perumahan, industri, bangunan awam, infrastruktur, taman rekreasi dan sebagainya. Proses ini juga merupakan perubahan gaya hidup yang lebih kompleks. Masalah setinggan merupakan satu masalah yang mungkin tidak dapat kita sangkalkan jika kita ingin berbicara mengenai urbanisasi.  Urbanisasi yang amat pesat sudah pasti akan menimbulkan masalah setinggan.

            Masalah setinggan di pusat-pusat bandar juga berpunca daripada kedudukan perumahan yang kurang sempurna dan kurang sesuai. Perumahan yang tidak sempurna bermaksud perumahan yang mempunyai struktur bangunan yang tidak kemas dan tidak mempunyai kemudahan asas yang baik. Laporan Bank Dunia pada tahun 1975 menyatakan 20 peratus penduduk di bandar-bandar utama Malaysia tidak mampu membeli rumah sekalipun dengan harga yang paling minimun. Mereka cenderung untuk memilih tinggal di kawasan setinggan di mana mereka memikirkan bahawa tinggal di kawasan setinggan adalah selaras dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini, pemaju yang harus dipersalahkan kerana pemaju hanya membina rumah yang berharga mahal dan terlalu asyik memikirkan keuntungan semata-mata. Di samping membina rumah yang berkos tinggi, pemaju juga turut melupakan aspek kualiti kerana terlalu asyik memikirkan keuntungan yag banyak. Hal ini dapat dibuktikan di Kuala Lumpur sahaja 27 peratus rumah-rumah yang sedia ada boleh dianggap tidak sesuai untuk penempatan manusia. Manakala di Ipoh, Perak pula sebanyak 11 peratus dan Geogretown sebanyak 4 peratus. Merujuk kepada hal ini, sudah tentu masalah setinggan akan terus berlaku

MASALAH BEKALAN TANAH UNTUK PROJEK PERUMAHAN

Tanah merupakan faktor pengeluaran utama dalam industri  perumahan. Harga pasaran industri perumahan dipengaruhi oleh bekalan tanah yang mencukupi & berada pada tahap harga yang terkawal.Jika harga tanah melambung naik di pasaran, maka secara tidak langsung maka secara tidak langung kos binaan rumah turut meningkat dengan mendadak.Terdapat beberapa masalah dan kesukaran untuk mendapatkan bekalan tanah untuk pembangunan perumahan.
Masalah bekalan tanah dapat dibahagikan kepada dua, iaitu di sektor swasta dan di sektor awam.Di sektor swasta, kesukaran untuk mendapatkan tapak perumahan yang sesuai di kawasan bandar dipengaruhi faktor aksesbiliti lokasi dan kenaikan harga tanah yang terjadi disebabkan wujudnya persaingan.  Kesannya, kos pembinaan turut meningkat dan mengundang kepada berlakunya masalah projek perumahan yang terbengkalai.
Di samping itu, masalah perumahan juga dikaitkan dengan faktor perolehan bahan binaan, tenaga kerja dan yang paling utama ialah suntikan pembiayaan kewangan daripada bank-bank perdagangan dan institusi kewangan berlesen.Bukan itu sahaja, tambah merumitkan situasi pemaju terpaksa menyerahkan sebahagian kecil dari  tapak projek untuk tujuan pembinaan infrastruktur di kawasan pembangunan perumahan dimajukan seperti yang disyaratkan oleh PBT.
            Manakala masalah perolehan tanah bagi sektor awam disebabkan oleh tapak yang dicadangkan untuk pembinaan projek perumahan berada pada lokasi yang kurang strategik. Contohnya, faktor letakan yang jauh dari kawasan pusat bandar mendorong kepada kesulitan penduduk untuk mendapatkan kemudahan pengangkutan.Dalam waktu yang sama, permintaan pasaran terhadap perumahan awam tidak mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan sekaligus mengakibatkan rumah-rumah yang disiapkan didiami menjadi sarang penagih dadah dan tempat melakukan maksiat.

MASALAH KENAIKAN MENDADAK HARGA BAHAN BINAAN

Kerajaan telah meluluskan konsep bina dan jual bagi mempermudahkan proses pemilikkan rumah dan bertujuan mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai.Walaupun pihak kerajaan telah menetapkan harga siling bagi setiap kategori rumah kediaman, namun begitu masih terdapat segelintir pemaju yang meletakkan harga melebihi had yang digariskan oleh pihak berkuasa.
            Situasi ini adalah disebabkan pemaju terpaksa menanggung keseluruhan kos pembinaan rumah yang tidak menentu. Harga binaan yang melambung naik di pasaran tempatan dan antarabangsa juga mempengaruhi kenaikan harga rumah.Bekalan simen yang digunakan untuk membina rumah kian mahal di pasaran.Dalam waktu yang sama harga petrol dan diesel juga meningkat,sekaligus menyebabkan kos operasi dan pembinaan terpaksa dilipat gandakan oleh pemaju.Tambah merumitkan, pemaju juga terpaksa membayar upah kepada pekerja-pekerjanya.Keadaan ini mendorong pemaju untuk memindahkan beban kos yang ditanggung kepada pihak pengguna melalui kenaikkan harga rumah.

Pengenalan Perumahan


Pengenalan

Menurut Bourne (1981) rumah bukan semata-mata melibatkan unsur-unsur fizikal, malah lebih memberi makna kepada penghuninya.Ianya berkait rapat  dengan sosioekonomi, politik , kejiranan dan persekitaran. Kepentingan perumahan kepada ekonomi juga boleh diukur dalam bentuk gunatenaga , pengeluaran, pelaburan dan perbelanjaan pengguna.Ianya lebih jelas dilihat dari aspek Keluaran Negara Kasar (KNK) iaitu dari segi nilai pelaburan dan sumbangannya kepada sektor perkidmatan.  Rumah boleh diklasifikasikan sebagai satu unit kediaman dan keperluan manusia untuk berteduh dari hujan, panas dan tiupan angin. Isu perumahan tidak terhad kepada penyediaan unit kediaman tetapi turut meliputi elemen prasarana, infrastruktur, kemudahan awam dan perkhidmatan sosial, alam sekitar serta komuniti. Dalam konteks negara Malaysia, pembinaan rumah kediaman pelbagai jenis tumbuh ibarat cendawan selepas hujan. Namun, malangnya ia dilihat amat kurang dari segi kualiti dan nilai kehidupan, tetapi hanya lebih mementingkan kuantiti dan yang mana akhirnya ia memberi impak buruk apabila terjadinya sesuatu perkara yang diluar dari jangkaan pemaju, pembeli mahupun Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Permasalahan yang timbul dari pemaju ialah rata-rata di antara mereka lebih memikirkan untuk mendirikan lebih banyak kuantiti rumah supaya lebih banyak dapat keuntungan.  Dari aspek pengurusan projek, kos memainkan peranan penting dan ianya menentukan jumlah keuntungan yang dapat dipungut oleh pemaju.  Namun, kesan daripada pengurangan kos pula sering berkait rapat dengan kualiti bahan binaan ataupun kualiti rumah itu sendiri.  Permasalahan seperti ini biasanya akan ditanggung oleh pembeli dan selalunya permasalahan ini berlaku apabila beberapa tahun selepas membeli rumah tersebut.  Ia sekaligus merugikan pihak pembeli dan akhirnya akan membawa kepada campurtangan pelbagai pihak.  Selain itu, permasalahan yang lebih rumit akan ditanggung oleh PBT itu sendiri apabila berlakunya sesuatu permasalahan di sesebuah tempat.  Sebagai contoh, kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa, Hulu Kelang pada tahun lalu memperlihatkan banyak pihak yang menuding jari ke arah PBT yang mana memberi kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan di kawasan cerun. 

Bagi PBT yang meluluskan permohonan kebenaran merancang, pihak berkuasa perancang tempatan mungkin tidak mengetahui akan keberangkalian atau kemungkinan akan berlakunya masalah tanah runtuh dan hakisan yang berlaku seperti di kawasan tersebut. Justeru, bagi mendapatkan maklumat-maklumat lebih tepat, pihak berkuasa perancang tempatan biasanya akan mengadakan lawatan tapak bagi mengetahui akan keadaan tanah dan strukturnya atau berdasarkan pandangan dan keterangan daripada beberapa agensi teknikal seperti Jabatan Parit dan Saliran (JPS), Pejabat Tanah dan Daerah dan sekiranya boleh melalui Laporan Cadangan Pembangunan (LCP), menurut Akta Perancang Bandar dan Desa 1976, yang disediakan oleh pemaju sendiri. Mungkin, sumber-sumber ini tidak juga memberikan maklumat-maklumat tambahan yang diperlukan serta tepat mengenai kesesuaian tanah dan lokasi bagi melaksanakan sesuatu pembangunan bagi tindakan pihak berkuasa perancang tempatan dalam meluluskan kebenaran merancang.

Permasalahan seperti ini sebenarnya adalah juga berpunca dari pihak pembeli itu sendiri.  Sekiranya tiadanya permintaan projek pembangunan di kawasan itu, maka PBT juga tidak perlu untuk meluluskan kebenaran merancang. Namun, perkara seperti ini dilihat dari segi status dan kuasa yang mana kebanyakan daripada mereka yang tinggal di kawasan tinggi dan berisiko ini adalah mereka yang datang dari golongan berstatus tinggi.  Oleh itu, pengaruh yang ada digunakan mereka untuk membuatkan mendapatkan kelulusan merancang di kawasan yang tidak sepatutnya diadakan projek pembangunan.

Faktor pertambahan wanita dalam sektor pekerjaan

Faktor pertambahan wanita dalam sektor pekerjaan

Pencapaian pendidikan.
            Kemajuan yang dicapai oleh wanita dalam bidang sosial dan ekonomi sebahagian besarnya disebabkan wujudnya peluang pendidikan yang sama antara lelaki dan wanita. Enrolmen wanita disekolah rendah dan menengah menunjukkan nisbah penduduk mengikut gender, iaitu kurang separuh daripada jumlah enrolmen pada tahun 2005. Pada peringkat matrikulasi dan tingkatan enam, enrolmen wanita adalah 67 peratus manakala di university awam meningkat dengan ketara daripada 61 peratus pada tahun 2000 kepada 63.4 peratus pada tahun 2005. Walau bagaimanapun, di peringkat lepasan ijazah hanya 48.8 peratus pelajar wanita yang melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan 35.7 peratus peringkat kedoktoran. Penyediaan peluang pendidikan yang sama dan mampu dibayar membolehkan Milennium Devlopment Goal dari segi mencapai kesaksamaan gender dan penghapusan ketaksamaan gender dalam pendidikan rendah dan menengah dicapai pada tahun 2005. (Rancangan Malaysia Ke-9)

Latihan.
            Pelbagai program latihan kemahiran dan keusahawanan dilaksanakan bagi membolehkan wanita memajukan diri dan mengambil peluang dalam pasaran pekerjaan. Seramai 3000 usahawan wanita mendapat manfaat daripada program ini terutamanya penerima pinjaman Yayasan Tekun Nasional (YTN). Program yang sama juga dilaksanakan di bawah Program Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang menyediakan latihan kepada 8000 wanita. Di samping itu, program latihan dilaksanakan bagi membantu usahawan wanita menaik taraf perniagaan mereka ke peringkat enterprise kecil dan sederhana (EKS). Dibawah bengkel Program Pembangunan Keusahawanan Pertanian pula, sebanyak 154 bengkel latihan dikendalikan yang memanfaatkan 6328 wanita. Hasil daripada program ini, wanita telah menyertai industri makanan berasaskan pertanian yang menghasilkan jumlah jualan sebanyak RM94.1 juta. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi melengkapkan wanita dengan kemahiran dan pengetahuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Program seperti Internet Desa dan e-Industri Desa juga dilaksanakan.

Bantuan kewangan.
            Dalam tempoh rancangan, pelbagai skim bantuan kewangan disediakan bagi memudahkan lebih ramai wanita menjadi usahawan. Di bawah skim YTN, sebanyakRM200 juta dikeluarkan sebagai bahan pinjaman kepada 46000 wanita untuk membantu mereka dalam aktiviti keusahawanan. Skim Mikro Kredit Bank Simpanan Nasional memberikan pinjaman sebanyak RM446 juta kepada 49000 usahawan wanita. Melalui Skim Mikro Kredit di bawah Bank Pertanian Malaysia, sebanyak RM55.9 juta pinjaman diluluskan kepada 5600 wanita. Di bawah Skim Bantuan Khas Usahawan Wanita, sebanyak RM18.5 juta diluluskan kepada 185 usahawan wanita. Pinjaman ini membantu mereka melibatkan diri dalam perkhidmatan berasaskan teknologi maklumat, perekabentukan dan pembungkusan produk, penyelidikan dan pembangunan serta pemasaran. Di samping itu, bagi menggalakkan lebih ramai wanita menceburi aktiviti berkaitan teknologi seperti reka bentuk, paten dan lakaran rencana terperinci, Tabung Perolehan Teknologi untuk wanita (TAF-W) telah ditubuhkan dengan peruntukkan sebanyak rm25 juta.

Taraf kesihatan.
            Wanita memperoleh faedah daripada peningkatan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Program kesihatan ibu dan kanak-kanak yang bertujuan untuk mengurangkan mortality dan morbiliti di kalangan ibu bapa dan kanak-kanak, meningkatkan penjagaan kesihatan ibu sebelum dan selepas bersalin serta memberi pendidikan kesihatan dan pemakanan telah di laksanakan. Di samping itu, penekanan di berikan untuk mendapatkan perkhidmatan kelahiran yang selamat.
Menyedari wanita khususnya wanita muda berada dalam kategori berisiko tinggi dari segi pendedahan kepada human immunodefiency virus/acquired immunodefiency syndrome (HIV/AIDS), penekanan yang lebih diberikan bagi meningkatkan kesedaran serta menyediakan maklumat dan pendidikan mengenai bahaya HIV/AIDS.
Peningkatan insiden kanser di kalangan wanita khususnya kanser payudara dan servik memberikan implikasi yang serius kepada pesakit serta keluarga. Memandangkan penggalakan dan pencegahan kesihatan penting bagi memastikan wanita sihat dan kekal sihat, penekanan yang lebih diberi kepada pelaksanaan pendidkan kesihatan dan program kesedaran. Sehubungan ini, program Nur Sejahtera diperkenalkan pada tahun 2004 bagi mendidik wanita mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan yang kerap serta mengamalkan gaya hidup sihat. Di samping itu, Health Line diperkenalkan pada tahun 2005 bagi menyediakan maklumat yang menyeluruh dan bersepadu melalui talian mengenai penyakit tidak berjangkit seperti kanser, kencing manis dan penyakit yang berkaitan dengan jantung. Langkah ini memperkasa masyarakat khususnya wanita mengenai pentingnya kesihatan dan pengesanan awal penyakit.            

Kemiskinan dikalangan wanita
            Pelbagai program ekonomi, social dan latihan dilaksanakan oleh Kerajaan dan NGO bagi mengurangkan insiden kemiskinan di kalangan wanita termasuk ibu tunggal dan ketua isi rumah wanita. Di bawah Skim Pinjaman Ikhtiar yang dilaksanakan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), seramai 67000 wanita wanita daripada kumpulan berpendapatan rendah terlibat dalam perusahaan mikro kredit. Wanita di kawasan luar Bandar juga di beri peluang menubuhkan bengkel dan premis gerai perniagaan bagi memudahkan mereka melibatkan diri dalam perniagaan kecil. Di samping itu, latihan ICT dilaksanakan bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan mereka. Skim Khas Ibu Tunggal diperkenalkan oleh AIM pad tahun 2001 membolehkan ibu tunggal menjalankan aktiviti yang menjanakan pendapatan dengan menyediakan akses mudah kepada mereka untuk memperoleh bantuan kewangan. Seramai 2800 ibu tunggal mendapat manfaat skim ini.


Perundangan sokongan.   
            Pada tahun 2001, Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan dipinda bagi memasukkan perkataan ‘gender’ sebagai satu daripada asas untuk mencegah diskriminasi dan seterusnya beberapa undang-undang telah dipinda. Mulai tahun 2002, balu kakitangan Kerajaan telah dibenarkan untuk mnerima pencen selepas berkahwin semula manakala pindaan yang sama dibuat keatas Akta Keselamatan Sosial 1969 pada tahun 2003. Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 telah dipinda pada tahun 2002 bagi membenarkan isteri peneroka mendapat pemilikan bersama ke atas tanah yang di berikan kepada suami mereka di bawah skim pembangunan tanah. Peraturan Imigresen juga dipinda bagi membolehkan lelaki warga asing yang berkahwin dengan wanita rakyat Malaysia memperbaharu pas lawatan mereka setiap tahun berbanding dengan tempoh sebelumnya. Peruntukan yang sama juga diberikan kepada wanita warga asing yang berkahwin dengan lelaki Malaysia yang telah berpisah atau bercerai.

Keganasan terhadap wanita
            Usaha diambil bagi membendung peningkatan bilangan kes keganasan terhadap wanita. Di samping mengkaji semula perundangan sedia ada dan memperkenalkan perundangan baru, program pencegahan dan pemulihan juga dilaksanakan. Kempen Wanita Menentang Keganasan (WAVE) peringkat kebangsaan dilancarkan pada tahun 2002 bagi meningkatkan kesedaran terhadap keganasan rumah tangga. Di samping itu, persatuan sukarela WAVE ditubuhkan disemua  negeri. Latihan diberikan dan maklumat disampaikan kepada ahli persatuan untuk mengenal pasti penderaan dan rawatan kepada mangsa ditempatkan di pusat perkhidmatan masyarakat, hospital dan rumah perlindungan.Langkah-langkah mengalakkan penyertaan wanita dalam pekerjaan.  

Peningkatan penyertaan wanita dalam tenaga buruh
            Kerajaan akan terus menggalakkan lagi penyertaan wanita dalam tenaga buruh dan menyumbang kearah peningkatan pembangunan sosioekonomi negara. Memandangkan peglibatan lebih ramai wanita dalam pasaran pekerjaan memerlukan keseimbangan yang lebih baik antara kerja tanpa bayaran  dengan kerja berbayar, dasar pekerjaan yang berkesan pelu merangkumi lebih daripada penyediaan pekerjaan. Sehubungan ini, langkah akan diambil bagi memastikan penyediaan sokongan yang perlu bagi membolehkan wanita menyertai pasaran pekerjaan. Di samping itu, wanita digalakkan memasuki semula pasaran pekerjaan dengan menyediakan peluang latihan semula.
            Sektor swasta yang merupakan majikan terbesar akan digalakkan untuk memudahkan lagi penyertaan  wanita dalam pasaran pekerjaan melalui penyediaan peraturan kerja yang lebih kondusif dengan mengambil kira pelbagai peranan dan tanggungjawab wanita. Kemudahan ini termasuk mewujudkan peraturan kerja baru dan fleksibel seperti telekerja, kerja sambilan dan perkongsian kerja. Di samping itu, usaha akan diambil bagi melaksanakan konsep kerja dari rumah untuk menggalakkan wanita menceburi perniagaan kecil.
            Memandangkan kerja mengurus rumahtangga dan penjagaan keluarga kekal dipertanggungjawabkan kepada wanita, ramai wanita memberikan keutamaan kepada tanggungjawab keluarga. Keaadan ini meningkatkan bilangan wanita dalam sektor tidak formal dengan peraturan kerja yang fleksibel. Langkah akan diambil supaya pekerja wanita dalam sektor tidak formal mempunyai akses yang lebih baik terhadap perlindungan sosial yang mencukupi untuk menghadapi kitaran hidup seperti sakit, kecacatan dan lanjut usia serta risiko pekerjaan.

Peningkatan peluang pendidikan dan latihan.
            Lebih banyak peluang pendidikan dan latihan akan disediakan bagi membantu wanitam memenuhi keperluan hidup mereka. Peluang latihan dan latihan semula akan disediakan bagi membolehkan lebih ramai wanita memperoleh kemahiran baru dan yang lebih tinggi sesuai dengan keperluan industri terutamanya dalam arus perubahan teknologi yang pesat. Sehubungan ini, sektor swasta juga digalakkan untuk menyediakan peluang latihan kemahiran dan latihan semula kepada wanita termasuk bidang teknologi baru.
            Lebih ramai wanita akan digalakkan untuk mengikuti pengajian dalam bidang sains dan kejuruteraan. Sehubungan ini, program bimbingan kerjaya akan dilaksanakan di peringkat sekolah rendah bagi memberikan kesedaran yang lebih tinggi di kalangan pelajar wanita dan ibu bapa mengenai peluang pendidikan dan pekerjaan dalam bidang professional dan teknikal. Kaunseling dan maklumat tentang prospek dalam bidang bukan akademik juga akan diberikan kepada pelajar wanita bagi menggalakkan mereka mengikuti pengajian vokasional dan teknikal.di samping itu, peluang latihan di kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran akan ditingkatan bagi kemasukkan pelajat wanita yang tercicir pengajian formal diperingkat sekolah. Bagi memastikan wanita terutamanya di luar bandar terus mendapatkan akses ICT, program latihan formal dan tidak formal berkenaan aplikasi dan celik komputer akan dijalankan.

Peningkatan penyertaan  dalam aktiviti perniagaan dan keusahawanan.
            Penglibatan wanita dalam aktiviti perniagaan dan keusahawan akan diteruskan melaui penggabungan dan penyepaduan bantuan kewangan dan penyediaan program latihan yang lebih baik. Maklumat mengenai program ini akan disebarkan secara meluas. Bagi memudahkan lebih ramai wanita memperoleh pinjaman, program khusus untuk wanita akan diwujudkan dalam program bantuan kewangan sedia ada. Pelaksanaan konsep bekerja dari rumah akan memudahkan lagi penglibatan wanita dalam aktiviti perniagaan. Lebih banyak peluang akan disediakan kepada wanita untul melibatkan dalam industry dan perniagaan berasaskan pertanian. Memandangkan bidang bioteknologi merupakan sumber pertumbuhan baru, usaha akan diamabil untuk menggalakakan lebih ramai usahawan wanita memanfaatkan peluang daripda potensi bidang ini khususnya dalam bioteknologi pertanian dan penjagaan kesihatan. Usahawan wanita juga akan digalakkan untuk menubuhkan rangkaian organisasi lain yang berjaya dalam dan luar negara.

Kajian semula undang-undang dan peratuaran bagi meningkatkan taraf wanita.
            Undang-undang dan peraturan sedia ada yang mendiskriminasikan atau menghalang kesejahteraan dan penyertaan wanita dalam usaha pembangunan akan dikaji semula. Menyedari pentingnya untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan wanita, Akta Pekerjaan 1955, Akta Perhubungan Perusahaan  1957 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan dipinda bagi memasukkan peruntukkan untuk menghalang segala bentuk gangguan seksual di tempat kerja. Langkah akan terus diambil untuk memperkemaskan penguatkuasaan dam mempercepat pelaksanaan keputusan mahkamah, termasuk mahkamah syariah bagi memastikan perlindungan dan kebajikan wanita. Di samping itu, sektor swasta akan digalakkan untuk mengkaji semula perjanjian bersama bagi memastikan tiada diskriminasi gender.

Penambahbaikan taraf kesihatan dan kesejahteraan wanita.
            Bagi memastikan wanita sentiasa sihat, penekanan akan di berikan  bagi melaksanakan program kesejahteraan, meningkatkan kesedaran tentang kesihatan serta menggalakkan pencegahan, pemeriksaan dan pengesanan awal penyakit yang spesifik seperti kanser terutamanya dikalangan wanita berpendapatan rendah dan di kawasan terpencil. Dasar dan strategi akan digubal untuk menyepadukan komponen kesihatan reproduktif ke dalam sistem penjagaan kesihatan asas. Klinik bergerak juga akan disediakan di bawah Program Nur Sejahtera bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan.
            Usaha bersepadu akan diambil untuk meningkatkan kesedaran dan mendidik wanita tentang penyakit HIV/AIDS dan penyakit yang berjangkit melalui hubungan seks terutamanya golongan wanita muda. Program untuk mencegah pemindahan HIV daripada ibu kepada anak serta penyediaan penjagaan dan sokongan kepada mereka yang dijangkiti termasuk program kaunseling akan diteruskan. Pendidikan seks, kemahiran hidup dan program perubahan sikap akan terus dipergiat. Bagi memastikan program tersebut dilaksanakan secara berterusan dan berkualiti, garis panduan mengenai pendidikan seks yang digubal bersama NGO akan dilaksanakan. Di samping itu, program kesihatan reproduktif bagi remaja akan dilaksanakan oleh Kerajaan dan NGO dengan matlamat untuk memupuk nilai positif dan sikap tanggungjawab serta mengalakkan gaya hidup sihat.   

Pengurangan keganasan terhadap wanita
            Usaha bersepadu akan terus diambil bagi meningkatkan kesedaran bahawa keselamatan dan kesejahteraan wanita dan keluarga adalah tanggungjawab bersama. Program kesedaran dan latihan yang berkaitan dengan pemahaman peranan dan keperluan gender, pencegahan penderaan dan keganasan, penyelesaian konflik dan pengekalan keharmonian keluarga akan dilaksanakan oleh Kerajaan dan NGO. Kemudahan perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga akan diwujudkan di Rumah Nur yang sedia ada di lima negeri iaitu Kelantan, Melaka, Pahang, Sabah dan Selangor.
            Sektor  swasta juga akan digalakkan menyertai usaha untuk menghapuskan keganasan terhadap wanita. Kerajaan dengan kerjasama NGO akan memastikan wujudnya mekanisme sokongan kepada mangsa keganasan rumah tangga termasuk mewartakan lebih banyak rumah perlindungan dan menyediakan sukarelawan terlatih serta menempatkan mereka di lokasi strategik seperti hospital dan balai polis. Kursus pekaan gender akan dilaksanakan bagi agensi yang terlibat menangani dan menguruskan kes keganasan rumah tangga. Sehubungan ini, prosedur operasi standard akan disediakan untuk kegunaan agensi dan NGO yang berkaitan bagi memastikan keselarasan dan keberkesanan yang lebih baik dalam menangani kes tertentu.   
                      


Pengurangan kadar kemiskinan dan peningkatan kualiti hidup.
            Usaha akan diambil bagi mengurangkan kadar kemiskinan dikalangan wanita khususnya di kawasan luar bandar termasuk Sabah dan Sarawak. Bagi mengatasi kemiskinan bandar, program untuk wanita miskin di kawasan bandar akan dibangunkan. Penekanan khusus akan diberikan kepada ibu tunggal melaui pembentukan pelan tindakan strategik yang akan mengariskan program pendidikan dan latihan serta pendekatan bagi memudahkan peglibatan golongan tersebut dalam aktiviti yang menjanakan pendapatan. Menerusi pendekatan ini, program Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal (I-KIT) akan diperkenalkan untuk meningkatkan kemahiran ibu tunggal. I-KIT akan memberikan tumpuan kepada tujuh bidang kemahiran iaitu jahitan , kraf tangan, pelancongan, terapi kecantikan, perniagaan, keusahawanan dan penjagaan kanak-kanak. Kerajaan akan melengkapi usaha tersebut dengan menyediakan isentif dalam bentuk rebat cukai kepada syarikat terlibat.

Pengukuhan jentera nasional dan keupayaan institusi.
            Kearah mencapi matlamat kuota 30 peratus wanita memegang jawatan dalam kategori pembuat keputusan di sektor awam. Lebih banyak peluang akan disediakan kepada wanita untuk memegang jawatan uatama dalam perkhidmatan awam. Di samping itu penekanan akan di berikan untuk melantik lebih ramai wanita sebagai ahli majlis dalam pihak berkuasa tempatan.
            Latihan akan disediakan bagi meningkatkan keberkesanan tumpuan untuk pengurusan gender dalam agensi awam bagi memastikan dasar, strategi dan program di agensi tersebut megambil kira perspektif gender.
Program analisis bajet dan kepekaan gender akan dilaksanakan oleh penggubal dan perancangan dasar. Usaha yang lebih berkesan juga akan diambil bagi memastikan pengumpulan dan penyediaan data mengikut gender yang bersistem untuk memudahkan analisis yang berkesan, memantau, menilai impak dan menggubal dasar. Di samping itu, pelaksanaan bajet gender akan diperluas secara berperingkat ke kementerian yang lain.


Menyuarakan isu berkenaan wanita di peringkat antarabangsa.
            Kerajaan bersama sektor swasta dan NGO akan terlibat secara aktif dalam forum antarabangsa untuk memajukan wanita. Penglibatan ini membolehkan Malaysia berkongsi pengalaman dalam bidang tertentu seperti pembasmian kemiskinan, pencapaian pendidikan dan peningkatan taraf kesihatan serta pengenalan kepada pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh.
            Penubuhan Pusat Pembangunan Gender NAM di Malaysia akan membolehkan tindakan bersepadu di peringkat antarabangsa bagi memajukan dan memperkasa wanita melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan ini, pusat tersebut akan menjalani pelbagai program termasuk bina upaya, pertukaran pendapat dan maklumat serta penyelidikan di samping kerjasama erat dengan organisasi dan institusi antarabangsa.      
              
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...